Sales Executive (กลุ่มลูกค้าโรงงาน)

Job Description

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าประเภทระบบปรับอากาศ ,ท่อลมเย็น ,มอเตอร์ ,ปั๊มน้ำ ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา โรงงาน และโครงการ
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย
 • ติดต่อลูกค้าใหม่ รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือน และรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุ  27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายงานระบบปรับอากาศมาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ,Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

แบบฟอร์มสมัครงาน