Sales Engineer (Data center)

Job Description

งานด้านงานขาย

 • นำเสนอสินค้าประเภท Thermal Management Solution for small computer rooms and network closets. , Computer Room Air Conditioner & Precision Air Conditioning System. , Thermal Management Solution for Small Equipment Rooms , Technological rooms. , ระบบ Uninterruptible Power Supply (UPS) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ
 •  ประสานงานดูแลฐานลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมางานระบบและหาฐานลูกค้าใหม่ ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนองานและปิดการขาย
 • ติดตามความคืบหน้า ใบเสนอราคา และปิดการขาย
 • จัดทำรายงาน Project Tracking and Sales Forecast , Sales Report and Activity Plan
 • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และบริการหลังการขายให้ลูกค้า
 • ศึกษาเข้าใจสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการทำความเย็น ,วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล ,เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ , วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง , และอื่นๆ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในระบบปรับอากาศ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 – 2 ปี (ถ้าเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้ในระดับดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ ระบบทำความเย็น Computer Room Air Conditioner & Precision Air Conditioning System พิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน