Executive Secretary

Job Description

งานด้านการจัดตารางกิจกรรมของผู้บริหาร

 • งานด้านการจัดตารางกิจกรรมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียม-จัดหา ที่พักและตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร
 • จัดทำเอกสารเพื่อขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ, ยื่นเอกสารให้สถานทูตแต่ละประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดหาโปรโมชั่น ราคา รูปแบบการใช้งานซิมของผู้บริหาร สำหรับการใช้งาในต่างประเทศได้รวดเร็ว และคุ้มค่าใช่จ่ายต่อการไปในแต่ละครั้ง
 • ดำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จองเวลาสนามกอล์ฟ, จองห้องอาหาร, ขอใบเสร็จรับเงิน, สรุปค่าใช้จ่ายผู้บริหาร
 • นำเสนอรายละเอียดในการทำงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ

งานด้านการจัดเตรียมการประชุม

 • จัดตารางการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการจองห้องประชุมสำหรับการประชุม 
 • ส่งอีเมลล์เชิญถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการ และ หัวข้อการประชุมนั้นๆ
 • เข้าร่วมประชุม เพื่อทำบันทึกการประชุม
 • สรุปรายงาน, สรุปแผนงานต่อไปของการประชุม ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

Profile & Qualifications Required

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเลขานุการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเจรจากับลูกค้ากรณีที่ลูกค้ามีความต้องการจะติดต่อกับผู้บริหารโดยตรง
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี
 6. มีความอดทน, มีไหวพริบที่ดี, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

แบบฟอร์มสมัครงาน