Digital Marketing Officer

Job Description

 • ทำการตลาดผ่าน Social Network ช่องทางต่าง เช่น Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Online Shopping Website ต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ
 • วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Social Media เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของ โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า,การจัดกิจกรรมทางการตลาด,การจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการตอบคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • สำรวจ วิเคราะห์สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ และคู่แข่ง,พฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น
 • วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการหาช่องทางและแนวทางใหม่ๆ ในการขายสินค้าช่องทางออนไลน์
 • จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำตลาดออนไลน์
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ทีม Graphic เพื่อทำสื่อตามแผนงาน และคอนเซปต์ที่กำหนด

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำ Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือรู้จักและใช้เครื่องมือช่างอยู่แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและความคิดCreate campaign การตลาด และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
 • ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ,Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี

แบบฟอร์มสมัครงาน