Demand and Supply Planning

Job Description

1.Demand & Supply Planning (วางแผนความต้องการ)

 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ สำหรับคาดการณ์ในการขาย
 • ทบทวนแนวทางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและคาดการณ์การปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำ
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขาย กลุ่มสินค้า และโปรโมชั่น
 • ประชุมกับฝ่ายขายเพื่อสรุปปริมาณการขาย สำหรับการเติมสต็อคที่คลังสินค้าและตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระดับสต็อคที่เหมาะสม
 • กำหนดการประชุม S&OP ร่วมกับทีมผู้บริหาร (ฝ่ายขาย / การตลาด )
 • อัพเดทปริมาณการขายและระดับสินค้าคงคลัง
 • นำเสนอและนำโซลูชันไปใช้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์ความต้องการ
 • ติดตามข้อมูลการจัดซื้ออย่างใกล้ชิด ถ้ามีความเสี่ยงหรือมีข้อผิดพลาด ต้องรีบแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกันสินค้าขาดสต๊อก
 • อัพเดตตัวแปรที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ เวลานำ ปริมาณการสั่ง อย่เสมอ

2.Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลัง)

 • วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังเพื่อระบุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าคงคลังส่วนเกินและล้าสมัยไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประชุมกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หาวิธีผลักดันกรณีสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • จัดทำรายงานแนวโน้มสินค้าคงคลัง อายุสินค้า ให้กับผู้บริหาร

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถิติ ,วิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการซัพพลายเชน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 2-3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งาน PowerPoint ,Excel ,Word ได้ดี

แบบฟอร์มสมัครงาน