ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์สินเชื่อ

Job Description

งานด้านประวัติเครดิต

 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติเครติต และบันทึกเข้าระบบตั้งประวัติเครดิต
 • เสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณากรณีปรับเพิ่มหรือลดเครดิต
 • เสนอรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเกี่ยวกับวงเงินเครดิต พฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย(เพื่ออนุมัติให้เปิดบิลขายต่อ)
 • พิจารณาจัดทำใบคำขอวิเคราะห์สินเชื้อ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์สินเชื้อประเภทต่าง ๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและยื่นข้อเสนอเพิ่มวงเงิน

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการอ่าน/วิเคราะห์งบการเงิน และการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะทางด้านบัญชีพื้นฐาน

แบบฟอร์มสมัครงาน