หัวหน้าฝ่ายบุคคล(ด้านการสรรหา)

Job Description

งานด้านสรรหาว่าจ้าง

 • วางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรให้ได้คุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 • สรรหาผู้สมัครผ่านช่องทาง Website Job ,social media  และ LinkedIn รวมถึงเฟ้นหาเครื่องมือที่ทันสมัยตอบโจทย์การสรรหา
 • จัดเก็บข้อมูลและทำรายงานสรุปกำลังคน วิเคราะห์ข้อมูลการสรรหาส่งผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ /สถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัทฯ
 • ออกแบบสื่อประสัมพันธ์การรับสมัครงาน และทำemployer branding ผ่านช่องทางต่างๆ
 • ออกบูธรับสมัครพนักงาน ตามตลาดนัดแรงงานและสถาบันการศึกษา และติดต่อสถาบันการศึกษา เพื่อจัดคลาสอบรมให้นักศึกษาและนำเสนอบริษัทฯ
 • ติดต่อสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น รวมถึงเข้าร่วมสัมภาษณ์งานตามความเหมาะสม และประสานงานการสัมภาษณ์งานให้ราบรื่น
 • ดูแลกระบวนการสรรหาทั้งระบบ เช่น Onboarding Program , orientation เป็นต้น
 • ตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ เช่น ตรวจประวัติอาชญากรรม ,เงินค้ำประกัน ,ประกันอุบัติเหตุ ,การเปิดบัญชีเงินค้ำประกัน ,การจัดเก็บลายนิ้วมือ,
 • การทำบัตรพนักงาน ,เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเริ่มงาน ฯลฯ
 • จัดทำและติดตามใบประเมินทดลองงานของพนักงาน ตามรอบการประเมิน
 • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการลาออกของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูล Exit Interview จนจบกระบวนการ

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสรรหามาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสรรหา ผ่านช่องทางLinkedIn
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Outlook หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบขั้นพื้นฐานได้ เช่น Photoshop ,Canva , Illustrator เป็นต้น
 • มีความรู้เข้าใจระบบการสรรหาผ่าน LinkedIn
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (วันเสาร์เลิก 14.00 น.) หยุดเสาร์สัปดาห์ที่1 และ3 ของเดือน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

แบบฟอร์มสมัครงาน