เจ้าหน้าที่บุคคล(สวัสดิการและค่าจ้าง)

Job Description

1.งานด้านสวัสดิการ

 • สต็อกเสื้อพนักงานประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การสุ่มตรวจสารเสพติด
 • โทรศัพท์พนักงานและผู้บริหาร
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยื่นภาษี
 • กรณีอายัดเงินพนักงานกับสำนักงานบังคับคดี
 • การจ่ายเงินค่า ธอส.

2.งานด้านค่าจ้างและเงินเดือน

 • จัดทำเอกสาร ขาด ลา มาสายของพนักงาน
 • จัดเก็บเอกสารใบล่วงเวลา เอกสารการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
 • ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ให้พนักงานขนส่ง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มสมัครงาน