เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)

Job Description

 • จัดทำแผนอบรมประจำปีภายใน/ภายนอก ประสานงานหาหลักสูตร จัดอบรม ประเมินการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร จัดสถานที่
 • ประสานงานจัดทำVDO สำหรับอบรมออนไลน์ และประชาสัมพันธ์การอบรม รวบรวมคะแนน
 • ส่งเอกสารการอบรมให้กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
 • งานค่าเที่ยว จะทำเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน
 • คีย์เอกสารเงินเดือน และโหลดข้อมูลเข้าระบบPayroll
 • งานประเมินทดลองงาน 60วัน /90วัน /119วัน และติดตามผลการประเมิน จะทำเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และวันที่ 15 ของเดือน

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอบรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • สามารถออกแบบ Artwork ได้ เช่น ป้ายประกาศจัดฝึกอบรม
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

แบบฟอร์มสมัครงาน