เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Job Description

งานด้านการจัดซื้อ วัตถุดิบ,สินค้า,อะไหล่ ,วัสดุ,สิ่งของ,เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

 • ประสานงาน ติดต่อระหว่างแผนกขาย ผลิต คลังสินค้า และกับผู้ขาย
 • จัดหาสินค้าและราคา วัตถุดิบ,สินค้า,อะไหล่,วัสดุ,สิ่งของ,เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านสินค้าคงคลัง, ราคา ทันกำหนดเวลา
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
 • ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายพร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสาน กับผู้ขอซื้อ
 • ดำเนินการจัดซื้อ เปิด PO. หลังจากคัดเลือก supplier ได้แล้ว เพื่อซื้อสินค้าโดยเอกสารต้องถูกต้อง
 • ส่ง PO. ให้กับ supplier ผ่านทาง Fax. หรือ E-Mail
 • ติดตาม Order Acknowledgement และ Invoice จาก Supplier และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ตรงกับ PO
 • ติดตามการจัดส่งสินค้าจาก supplier
 • หากสินค้าหรือเอกสารไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ ดำเนินการแจ้ง Supplier แก้ไข คืน เปลี่ยน หรือปรับปรุงสินค้าที่ไม่ ตรงตามใบสั่งซื้อ
 • ประสานงานและติดตามผลการส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ขาย เช่น ประเภทสินค้า คุณภาพ ราคา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเลือกใช้บริการแสวงหาและจัดเก็บข้อมูลในส่วนแคตตาล็อคสินค้า และตัวอย่างสินค้าเพื่อประกอบการเลือกซื้อ
 • ส่งเสริมงานส่วนฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อ ต่างๆ ที่จัดไว้ให้พร้อมแล้วนั้น ให้บุคลากรต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง
 • จัดระบบ Filing เอกสารเพื่อให้สามารถสืบค้น PR ได้หลังจากเปิด PO ซื้อสินค้าแล้ว

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office พื้นฐาน
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง,มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีปฎิภาณไหวพริบ,มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

แบบฟอร์มสมัครงาน