เจ้าหน้าที่การตลาด (วางสเปคสินค้าระบบทำความเย็น)

Job Description

ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ปรับอากาศขององค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก
 • ประสานงานลูกค้ารายใหม่ – เก่า เพื่อลงสเป็คแบรนด์สินค้าของบริษัท
 • ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า (Supplier) เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และวิศวกรในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดกับลูกค้าแต่ละราย
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำ โน้มน้าวให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อเสนองานขายให้ลูกค้าและติดตามผลการดำเนินงาน
 • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งทางธุรกิจ
 • ประสานงานจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า อาทิ ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน แข่งขันกีฬา

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิ่งวางสเปคสินค้ามาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และใบขับขี่

แบบฟอร์มสมัครงาน